• ติดต่อ |         

bara coatings รายละเอียดหลักสูตร

ตารางวันอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมสินค้า Glasurit

Bodyshop management course

หลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์ซ่อม ตัวถังและสี

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ให้ความสำคัญต่อธุรกิจสีพ่นรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดทำหลายหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมต่อลูกค้า ซึ่งมีความแตกต่างในด้านประสบการณ์ ความรู้ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ: เจ้าของกิจการ ผู้ควบคุมการซ่อมสีรถยนต์ ที่ไม่มีประสบการณ์การบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสีมาก่อน

วัตถุประสงค์:          เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสีรถยนต์

ระยะเวลาอบรม:      2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม:  4 - 6 ท่าน

 

หลักสูตรครอบคลุมถึง:

 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสีพ่นรถยนต์
 • พื้นฐานการคำนวณค่าแรง และต้นทุนของค่าแรง
 • กระบวนการการซ่อมสีรถยนต์
 • ระบบสี ที่เหมาะสมกับงาน
 • การวางแผนงานซ่อม และขั้นตอนการซ่อม
 • การออกแบบพื้นที่การทำงานให้ถูกต้องและได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 • การคำนวณต้นทุนสี และการควบคุมปริมาตรการใช้สี
 • การรายงาน การตรวดประเมิน และการวัดผล (KPI)
 • พื้นฐานของระบบการควบคุมค้าใช้จ่ายสีและวัสดุสิ้นเปลือง โดยใช้โปรแกรม Profit
 • วิวัฒนาการของการให้บริการต่อธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง

ผลิตภัณฑ์:

ระบบสีรองพื้น Glasurit Primer Filler / Greyshade systems

สีจริง Glasurit ระบบ 22 / 55 และ 90 line

หลังจากเข้าร่วมอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถที่จะ

 • ทราบและปฏิบัติงานกับสีพ่นรถยนต์ ที่ถูกต้องและปลอดภัย
 • ทราบถึงกระบวนการซ่อมสีรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถจดจำระบบสี 22 / 55 / 90 line ของ Glasurit ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจ และใช้ระบบ Profit กับงานสีจริง ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • ได้ฝึกหัดและปฏิบัติการผสมสี เบื้องต้นและ พื้นฐานการพ่นสีพื้น สีจริงที่ถูกต้อง
 • ได้เรียนรู้ถึง การคิดต้นทุนสี และวัสดุสิ้นเปลือง
 • สีนกแก้ว (Glasurit) แพงจริง หรือ?
 • ได้เรียนรู้ถึงพื้นฐาน ปัญหาสี การแก้ไข และการป้องกัน


ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900

อีเมล์ info@baracoatings.comแฟกซ์ 02-095-3920